ยินดีต้อนรับสู่
English Clinicสถาบันสอนภาษาอังกฤษ
ตามหลักการเรียนภาษาที่สองทางภาษาศาสตร์
ดำเนินงานสอนโดย รศ.ดร.กรรณิการ์ ช่อไม้ทอง

เกี่ยวกับ อ.กรรณิการ์

บริการสอนภาษาอังกฤษวิชาเขียนภาษาอังกฤษทั่วไป
การเขียนประโยค อนุเฉท ความเรียง ย่อความ
บทแสดงความเห็น และจดหมาย

สอนตามหลักสูตรปริญญาตรี
ภาควิชาภาษาอังกฤษและภาษาศาสตร์
คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง

วิชาภาษาอังกฤษธุรกิจ
ฝึกภาษาสลวยและไวยากรณ์สื่อสาร
ที่ใช้ในภาษาอังกฤษธุรกิจ เพื่อเตรียมพื้นฐานในการสอบ TOEIC

วิชาไวยากรณ์ภาษาอังกฤษ
ศึกษาไวยากรณ์ภาษาอังกฤษอย่างละเอียด
ตามแนวทางของภาษาศาสตร์และภาษาศาสตร์ประยุกต์
เพื่อแก้ไขปัญหาการเขียนผิดซ้ำซาก
ความล้มเหลวหรือความไม่มั่นใจที่จะเขียน

รายละเอียด
วิธีสมัคร

การเรียนด้วยวีดีโอ

ผู้เรียนจะมีเครื่องเล่นวีดีโอของตนเอง สามารถบังคับการเล่นวีดีโอได้โดยอิสระ
สามารถหยุดพักวีดีโอ ย้อนหลังไปดูเนื้อหาเก่าซ้ำ หรือเดินหน้าเพื่อข้ามส่วนที่เข้าใจแล้ว

การตอบคำถาม และการให้คำปรึกษา

อ.กรรณิการ์ จะใช้ระบบสื่อสารทางไกล เพื่อตอบคำถาม และให้คำปรึกษา
ระบบสื่อสารเป็นแบบสองทาง ทำให้ผู้เรียนสามารถนำเอกสาร หรือเนื้อหาที่ไม่เข้าใจ มาถาม อ.กรรณิการ์ ได้เช่นกัน
สงวนลิขสิทธิ์โดย รศ.ดร.กรรณิการ์ ช่อไม้ทอง
โทรศัพท์: (085) 118-4942
ไลน์: kannikarclinic
อีเมล์: kannikarclinic@gmail.com
สำนักงานเปิด วันพฤหัสบดี-วันอาทิตย์ เวลา 9:00-17:00