บุคลากร
รศ.ดร. กรรณิการ์ ช่อไม้ทองอดีตอาจารย์ประจำภาควิชาภาษาอังกฤษและภาษาศาสตร์
คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง

มีประสบการณ์ในต่างประเทศเป็นเวลา 9 ปี
และมีประสบการณ์ในการสอนภาษาอังกฤษในระดับปริญญาตรี ปริญญาโท และปริญญาเอก
ที่สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์(นิด้า) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และมหาวิทยาลัยรามคำแหงมานานกว่า 25 ปี

การศึกษาปริญญาตรีศิลปศาสตรบัณฑิต เกียรตินิยมดี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
ได้รับทุนจากมูลนิธิฟอร์ดเพื่อไปศึกษาในต่างประเทศ
ปริญญาโทภาษาศาสตร์ University of Illinois at Urbana-Champaign
ปริญญาโทการสอนภาษาอังกฤษเป็นภาษาที่สอง University of Illinois at Urbana-Champaign
ปริญญาเอกภาษาศาสตร์ University of Hawaii
สงวนลิขสิทธิ์โดย รศ.ดร.กรรณิการ์ ช่อไม้ทอง
โทรศัพท์: (085) 118-4942
ไลน์: kannikarclinic
อีเมล์: kannikarclinic@gmail.com
สำนักงานเปิด วันพฤหัสบดี-วันอาทิตย์ เวลา 9:00-17:00