วิชาเขียนภาษาอังกฤษทั่วไป
ควรเรียนตามลำดับขั้น เพราะวิชาระดับล่างเป็นพื้นฐานสำหรับวิชาระดับบน

ENG 2401 (EN 205)การเขียนประโยคและอนุเฉทภาษาอังกฤษสั้น ๆ
(English Sentences and Short Paragraphs)

ค่าลงทะเบียน
1,500 บาท

วิธีเรียน
ดูวีดีโอ 6 ตอน
(รวมประมาณ 18 ชั่วโมง)
ดูซ้ำได้หากเวลาเหลือ

เวลาเรียน
เลือกวันดูวีดีโอได้เอง 10 วัน
แต่เฉพาะวันพฤหัส, ศุกร์, เสาร์, และอาทิตย์
เวลา 09:00-17:00

หมายเหตุ
ต้องติดต่อเพื่อจองที่นั่งล่วงหน้าอย่างน้อย 1 วัน

ENG 2402 (EN 206)การเขียนอนุเฉทภาษาอังกฤษ
(English Paragraph Writing)

ค่าลงทะเบียน
1,500 บาท

วิธีเรียน
ดูวีดีโอ 6 ตอน
(รวมประมาณ 18 ชั่วโมง)
ดูซ้ำได้หากเวลาเหลือ

เวลาเรียน
เลือกวันดูวีดีโอได้เอง 10 วัน
แต่เฉพาะวันพฤหัส, ศุกร์, เสาร์, และอาทิตย์
เวลา 09:00-17:00

หมายเหตุ
ต้องติดต่อเพื่อจองที่นั่งล่วงหน้าอย่างน้อย 1 วัน

ENG 3401 (EN 305)การเขียนความเรียงและย่อความภาษาอังกฤษ
(English Essay and Summary Writing)

ค่าลงทะเบียน
1,500 บาท

วิธีเรียน
ดูวีดีโอ 6 ตอน
(รวมประมาณ 18 ชั่วโมง)
ดูซ้ำได้หากเวลาเหลือ

เวลาเรียน
เลือกวันดูวีดีโอได้เอง 10 วัน
แต่เฉพาะวันพฤหัส, ศุกร์, เสาร์, และอาทิตย์
เวลา 09:00-17:00

หมายเหตุ
ต้องติดต่อเพื่อจองที่นั่งล่วงหน้าอย่างน้อย 1 วัน

ENG 4401 (EN 405)การเขียนบทแสดงความเห็นและจดหมายภาษาอังกฤษ
(Feature and Letter Writing in English)

ค่าลงทะเบียน
1,500 บาท

วิธีเรียน
ดูวีดีโอ 6 ตอน
(รวมประมาณ 24 ชั่วโมง)
ดูซ้ำได้หากเวลาเหลือ

เวลาเรียน
เลือกวันดูวีดีโอได้เอง 10 วัน
แต่เฉพาะวันพฤหัส, ศุกร์, เสาร์, และอาทิตย์
เวลา 09:00-17:00

หมายเหตุ
ต้องติดต่อเพื่อจองที่นั่งล่วงหน้าอย่างน้อย 1 วัน

ENL 3103 (LI 312)วากยสัมพันธ์ภาษาอังกฤษศึกษา
(English Syntax)

ค่าลงทะเบียน
1,500 บาท

วิธีเรียน
ดูวีดีโอ 5 ตอน
(รวมประมาณ 15 ชั่วโมง)
ดูซ้ำได้หากเวลาเหลือ

เวลาเรียน
เลือกวันดูวีดีโอได้เอง 10 วัน
แต่เฉพาะวันพฤหัส, ศุกร์, เสาร์, และอาทิตย์
เวลา 09:00-17:00

หมายเหตุ
ต้องติดต่อเพื่อจองที่นั่งล่วงหน้าอย่างน้อย 1 วัน

วิชาภาษาอังกฤษธุรกิจ

Business English Iฝึกภาษาสลวยและไวยากรณ์สื่อสาร
ที่ใช้ในภาษาอังกฤษธุรกิจ
เพื่อเตรียมพื้นฐานในการสอบ TOEIC

ค่าลงทะเบียน
1,500 บาท

วิธีเรียน
ดูวีดีโอ 8 ตอน
(รวมประมาณ 24 ชั่วโมง)
ดูซ้ำได้หากเวลาเหลือ

เวลาเรียน
เลือกวันดูวีดีโอได้เอง 10 วัน
แต่เฉพาะวันพฤหัส, ศุกร์, เสาร์, และอาทิตย์
เวลา 09:00-17:00

หมายเหตุ
ต้องติดต่อเพื่อจองที่นั่งล่วงหน้าอย่างน้อย 1 วัน

วิชาไวยากรณ์ภาษาอังกฤษ

Comprehensive English Grammar 1(Kinds of Verbs and Verb Complementation)

สร้างจากประสบการณ์การสอนของ อ.กรรณิการ์
เพื่อแก้ไขปัญหาการเขียนผิดซ้ำซาก
ความล้มเหลวหรือความไม่มั่นใจที่จะเขียน

เหมาะสำหรับนักศึกษา บุคคลทั่วไป
ผู้ที่จะเตีรยมสอบ TOEIC TOEFL

ภาคที่ 1 จะประมวลเนื้อหาการเขียน
คำกริยาทั้งหมดในภาษาอังกฤษอย่างสมบูรณ์
ตามแนวทางของภาษาศาสตร์และภาษาศาสตร์ประยุกต์

ค่าลงทะเบียน
1,050 บาท

วิธีเรียน
ดูวีดีโอ 4 ตอน
(รวมประมาณ 13 ชั่วโมง)
ดูซ้ำได้หากเวลาเหลือ

เวลาเรียน
เลือกวันดูวีดีโอได้เอง 10 วัน
แต่เฉพาะวันพฤหัส, ศุกร์, เสาร์, และอาทิตย์
เวลา 09:00-17:00

หมายเหตุ
ต้องติดต่อเพื่อจองที่นั่งล่วงหน้าอย่างน้อย 1 วัน

Comprehensive English Grammar 2(Sentences and Clauses)

ภาคที่ 2 จะประมวลเนื้อหาการเขียน
ประโยค Simple, Compound, และ Complex

ค่าลงทะเบียน
1,050 บาท

วิธีเรียน
ดูวีดีโอ 4 ตอน
(รวมประมาณ 13 ชั่วโมง)
ดูซ้ำได้หากเวลาเหลือ

เวลาเรียน
เลือกวันดูวีดีโอได้เอง 10 วัน
แต่เฉพาะวันพฤหัส, ศุกร์, เสาร์, และอาทิตย์
เวลา 09:00-17:00

หมายเหตุ
ต้องติดต่อเพื่อจองที่นั่งล่วงหน้าอย่างน้อย 1 วัน

Comprehensive English Grammar 3(Nouns, Noun Phrases,
Noun Modifications and Complementations)

ภาคที่ 3 จะประมวลเนื้อหา
การเขียนคำนาม (Nouns)
การเขียนนามวลี (Noun Phrases)
การขยายคำนาม (Noun Modifications)
และการเสริมคำนามให้สมบูรณ์ (Noun Complementations)

ค่าลงทะเบียน
1,050 บาท

วิธีเรียน
ดูวีดีโอ 4 ตอน
(รวมประมาณ 13 ชั่วโมง)
ดูซ้ำได้หากเวลาเหลือ

เวลาเรียน
เลือกวันดูวีดีโอได้เอง 10 วัน
แต่เฉพาะวันพฤหัส, ศุกร์, เสาร์, และอาทิตย์
เวลา 09:00-17:00

หมายเหตุ
ต้องติดต่อเพื่อจองที่นั่งล่วงหน้าอย่างน้อย 1 วัน

วิชาเสริม

Grammar Review for ENG2402ทบทวนไวยากรณ์สำคัญในการเขียนอนุเฉท
(paragraph) ตามหลักสูตรวิชา ENG2402
และวิเคราะห์ไวยากรณ์จากข้อสอบย้อนหลัง 2 ปี
(ประมาณ 40 เรื่อง) เหมาะสำหรับผู้ที่ต้องการ
ทบทวนไวยากรณ์เพื่อเตรียมสอบ ENG2402

ค่าลงทะเบียน
1,050 บาท

วิธีเรียน
ดูวีดีโอ 5 ตอน
(รวมประมาณ 15 ชั่วโมง)
ดูซ้ำได้หากเวลาเหลือ

เวลาเรียน
เลือกวันดูวีดีโอได้เอง 10 วัน
แต่เฉพาะวันพฤหัส, ศุกร์, เสาร์, และอาทิตย์
เวลา 09:00-17:00

หมายเหตุ
ต้องติดต่อเพื่อจองที่นั่งล่วงหน้าอย่างน้อย 1 วัน

Grammar Review for ENG3401วิเคราะห์ไวยากรณ์โครงสร้างระดับประโยค
โดยใช้เรียงความ (Essay) จำนวน 20 เรื่องและ
และบทคัดย่อ (Summary) จำนวน 5 เรื่อง
ที่รวบรวมจากข้อสอบย้อนหลัง 2 ปี
ผู้ที่ไม่แม่นไวยากรณ์ซับซ้อนที่ใช้ในวิชา ENG3401
จะเห็นการวิเคราะห์ไวยากรณ์ที่ถูกต้องและละเอียด

ค่าลงทะเบียน
1,500 บาท

วิธีเรียน
ดูวีดีโอ 13 ตอน
(รวมประมาณ 24 ชั่วโมง)
ดูซ้ำได้หากเวลาเหลือ

เวลาเรียน
เลือกวันดูวีดีโอได้เอง 10 วัน
แต่เฉพาะวันพฤหัส, ศุกร์, เสาร์, และอาทิตย์
เวลา 09:00-17:00

หมายเหตุ
ต้องติดต่อเพื่อจองที่นั่งล่วงหน้าอย่างน้อย 1 วัน
สงวนลิขสิทธิ์โดย รศ.ดร.กรรณิการ์ ช่อไม้ทอง
โทรศัพท์: (085) 118-4942
ไลน์: kannikarclinic
อีเมล์: kannikarclinic@gmail.com
สำนักงานเปิด วันพฤหัสบดี-วันอาทิตย์ เวลา 9:00-17:00